Medicina Muncii

În conformitate cu prevederile Legii ,,Securităţii şi sănătăţii în muncă”, nr. 319/2006, cap. III, secţiunea a 4- a:

Art. 13. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:

j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi, după caz, control psihologic periodic, ulterior angajării.

și

Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 - privind supravegherea sănătății lucrătorilor, (actualizată prin HG 1169/2011):

- Supravegherea sănătății lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacitții de muncă a lucrătorilor;

- Supravegherea sanatatii lucrătorilor este asigurată de catre medicii specialiști de medicina muncii;

- Examinările medicale profilactice se efectuează în baza fişei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, completată în mod obligatoriu la toate rubricile şi semnată de către angajator;

- Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.

Obligațiile angajatorilor

- Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluari a riscului asupra sănătății lucrătorilor;

- Evaluarea riscului asupra sănătății se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depășită sau atunci cand rezultatele supravegherii sănătății o impun;

- Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, sunt obligați să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor

DE REȚINUT:

Examenul medical la angajare se realizează anterior angajării. Nu se procedează la încheierea contractului individual de muncă până la primirea Fişei de aptitudine de la structura de medicina muncii. În funcţie de rezultatele din Fişa de aptitudine se procedează astfel:

  • dacă în fişa de aptitudine este menţionat „apt”, lucrătorul poate fi angajat/relua activitatea/continua activitatea, la locul de muncă;

  • dacă în fişa de aptitudine este menţionat „apt condiţionat”, lucrătorul poate fi angajat/relua activitatea/continua activitatea, la locul de muncă cu condiţia respectării recomandărilor medicale.

  • dacă în fişa de aptitudine este menţionat „inapt temporar”, lucrătorul nu poate fi angajat/relua activitatea/continua, activitatea la locul de muncă decât după reevaluarea stării de sănătate de către medicul de medicina muncii, la termenul specificat de acesta în fişa de aptitudine;

  • dacă în fişa de aptitudine este menţionat „inapt permanent”, lucrătorul nu poate fi angajat/relua activitatea/continua activitatea, la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care s-a solicitat examenul medical privind aptitudinea în muncă.

Dosarele medicale și fișele de identificare a factorilor de risc profesional (parte integrantă din dosarul medical) se păstrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul.

Serviciul de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor va întocmi şi va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de sănătate a lucrătorilor, precum şi recomandări medicale privind promovarea sănătăţii la locul de muncă.

Informațiile din dosarul medical sunt strict confidențiale, nu sunt transmisibile angajatorului și nici oricărei persoane.

ATENȚIE:

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 (actualizată):

,,Art. 21. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

În acest sens S.C. O H S Consulting S.R.L. prin colaboratorii săi oferă servicii medicale profilactice de specialitate prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor:

  • examenul medical la angajarea în muncă,

  • de adaptare,

  • periodic,

  • la reluarea activității,

  • supraveghere specială și promovarea sănătății la locul de muncă.