Apărare Împotriva Incendiilor și Situații de Urgență

1. Întocmirea documentaţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform Cap. II din Ord. 163/2007, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi a Legii 307/ 2006, republicată - privind apărarea împotriva incendiilor:

1.1. Acte de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor (Ord. 163/2007, art. 17, pct. a-g, i, j):

a. Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor - de numire a echipei de intervenție și sprijin;

b. Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locul de muncă;

c. Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

 1. Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

 2. Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă (dacă este cazul);

 3. Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării, ori utilizării construcţiilor/amenajărilor (dacă este cazul);

 4. Reglementare cu privire la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase;

 1. Dispoziţia de numire a cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor (dacă este cazul);

 2. Reglementare temperaturi extreme.

1.2. Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor (Ord. 163/2007, art. 18, pct. a-c, g, h, k-m, o-s):

 1. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic (dacă este cazul);

 2. Fisa obiectivului;

 3. Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

g. Lista cu mijloacele de stingere a incendiilor şi evidenţa verificărilor anuale a acestora;

 1. Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

 1. Planurile de protecţie împotriva incendiilor: planul de evacuare a persoanelor (dacă este cazul), planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase (dacă este cazul), planul de intervenţie (dacă este cazul);

 2. Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

 3. Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

 1. Fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

 2. Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

 1. Plan controale interne + registru de rapoarte şi de consemnare a controalelor;

 2. Planul de măsuri.

Diverse:

 1. Reglementare căi de acces şi evacuare;

 2. Marcare căi de acces şi evacuare;

 3. Semnalizare cu panouri avertizoare, de interdicţie sau de informare conform legii.

2. Instruirea salariaţilor în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, în conformitate cu Ordinul 712/2005, completat cu Ordinul 786/2005, al ministrului administraţiei şi internelor, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Documente si materiale privind instruirea conform Ord. 712/2005 completat cu Ord.786/2005:

 1. Plan de instruire testare;

 2. Tematici pentru toate tipurile de instructaj;

 3. Elaborare instrucţiuni pe meserii/activităţi;

 4. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnăturile participanţilor;

 5. Instruire obligatorie a personalului de execuţie lunară (personal de execuţie a intervenţiei în caz de incendiu. Pentru celelalte categorii de personal se stabileşte prin procedura de instruire, durata la care are loc instruirea);

 6. Teste instructaj introductiv general şi la locul de muncă;

 7. Testări periodice.

3. Instruirea introductiv-generală în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, în conformitate cu Ordinul 712/2005, completat cu Ordinul 786/2005, al ministrului administraţiei şi internelor, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, art.11 pentru următoarele categorii de persoane:

- nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;

- salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă;

- lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;

- studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.

4. Instruirea persoanelor aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului și a lucrătorilor aparținând angajatorilor ce desfășoară servicii sau lucrări în baza unor contracte comerciale încheiate cu acesta, în conformitate cu Ordinul nr. 712 din 23 iunie 2005 (A) pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile, art. 40.

5. Prin colaboratorul nostru S.C. TehnoSting Echipamente S.R.L. vă stă la dispoziție cu o gamă largă de servicii în domeniul prevenirii incendiilor, începând cu consultanță privind alegerea tipului de stingător de incendiu și a altor echipamente de stins incendii de care aveți nevoie, modul de folosire a acestuia, servicii de verificare periodică, servicii urgente de verificare, încărcare și reparare a stingătoarelor de incendii.