Management, Cultura Organizațională, Externalizarea Serviciilor

Condițiile de muncă sigure și sănătoase pe toată durata vieții profesionale sunt benefice pentru lucrători, organizație și societate în ansamblu.
Orice interese am avea trebuie să înţelegem argumentele economice în favoarea bunei securităţi şi sănătăţi cum se corelează cu performanţa economică şi de ce merită să investim în securitate şi sănătate în muncă.
Investiţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru prevenirea și/sau reducerea probabilității de apariție a accidentelor de muncă și/sau a îmbolnăvirilor profesionale trebuie să aibă o continuitate permanentă în orice organizație.
Astfel, scăderea costurilor de funcţionare a unei organizaţii pe seama reducerii gradului de securitate nu trebuie să fie permisă.
Implementarea și certificarea unui sistem de management al securității și sănătății ocupaționale constituie un instrument eficace pentru organizarea și concentrarea eforturilor unei organizații în vederea unei mai bune controlări și gestionări a riscurilor profesionale (accidente, incidente și boli profesionale) și a îmbunătățirii considerabile a performanțelor profesionale.

Avantajele certificării SMSSO:
crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
transparența și eficacitatea managementului sănătății și securității ocupaționale prin transpunerea rezultatelor evaluărilor de risc, auditurilor, inspecțiilor etc. în planuri de acțiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
obținerea unor performanțe superioare din partea angajaților, prin asigurarea „stării de bine” la locul de muncă;
percepția favorabilă din partea furnizorilor, beneficiarilor și a societății în ansamblu.
În societatea modernă, promovarea condițiilor de siguranță și sănătate la locul de muncă și asigurarea unui mediu de lucru confortabil, respectarea normelor legislative și menținerea unei bune reputații a afacerii reprezintă aspecte ce trebuie luate în considerare de către orice organizație de succes.

Despre noi

Suntem pregătiți să venim în întâmpinarea nevoilor afacerii dumneavoastră cu o ofertă completă de servicii de Protecția Muncii și Situații de Urgență.

Ne recomandă experiența îndelungată cu rezultate excelente precum și calitatea relațiilor de încredere pe care le clădim cu partenerii noștri.

Suntem o echipă de profesioniști, iar pasiunea noastră este succesul activităților pe care le desfășurăm în fiecare zi cu dedicare. - detalii ...

Serviciile noastre

Evaluare Factori de Risc

Evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, prin întocmirea "Fişei de expunere la riscuri profesionale”, pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru, conform Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, art. 12, alin (1), lit. a şi H.G. 1.425/2006, actualizată şi modificată prin H.G. 955/2010 art.15, alin. (1) - Norma de aplicare a Legii 319/2006 - detalii ...

Prevenire și Protecție

Întocmirea documentaţiei și efectuarea serviciilor de prevenire și protecție în conformitate cu Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, şi H.G. 1.425/2006 (actualizată şi modificată prin H.G. 955/2010), art.15, alin. (1) - Norma de aplicare a Legii 319/2006, pct.: 2-17, 19-21, 31-33: 2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; - detalii ...

Apărare Împotriva Incendiilor

Întocmirea documentaţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform Cap. II din Ord. 163/2007, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi a Legii 307/ 2006, republicată - privind apărarea împotriva incendiilor: 1.1. Acte de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor (Ord. 163/2007, art. 17, pct. a-g, i, j) - detalii ...

Șantiere Temporare și Mobile

În conformitate cu prevederile H.G. 300/2006 (A) privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, art. 4: a) şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier, - orice şantier în care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă, a căror listă neexhaustivă este prevăzută în anexa nr. 1; - detalii ...

Medicina Muncii

În conformitate cu prevederile Legii ,,Securităţii şi sănătăţii în muncă”, nr. 319/2006, cap. III, secţiunea a 4- a: Art. 13. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii: j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă - detalii ...

RSVTI și Consultanță ISCIR

Conform legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil obligațiile deținătorilor de astfel de echipamente cornform art.15 sunt: - detalii ...

Consultanță Resurse Umane

Activitățile în domeniul resurselor umane sunt necesare a se efectua în fiecare structură organizatorică care desfășoară prestații cu personal angajat, în spiritul asigurării unui climat sănătos de muncă în unitate și a respectării drepturilor conferite de legislația muncii, fiecărui lucrător. - detalii

MISIUNE, VIZIUNE ȘI VALORI

Ne angajăm în efectuarea următoarelor activități de prestări servicii pentru clienții noștri:

  • Desfășurarea unui ansamblu de activități care au ca scop prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății lucrătorilor la locul de muncă, în conformitate cu Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, şi H.G. 1.425/2006 (actualizată şi modificată prin H.G. 955/2010)

  • Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform Ord. 163/2007, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi a Legii 307/ 2006 - privind apărarea împotriva incendiilor și a Ordinului 712/2005, completat cu Ordinul 786/2005, al ministrului administraţiei şi internelor, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

  • Administrare de personal

  • Consultanță HR

  • Servicii de medicina muncii în conformitate cu HG 355/2007 (actualizată de HG 1169/2011) – privind supravegherea sănătății lucrătorilor

  • Consultanță și asistență în domeniul dreptului societar (relația cu Oficiul Registrului Comerțului sau instanța de judecată în cazul organizațiilor non-profit).